Alapító okirat

Készült a Szülők a Hallássérült gyermekekért Egyesület
mint  alapítványtevő elhatározásából

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Az alapítvány neve: Szülők a Hallássérült Gyermekekért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 1094 Budapest, Mihálkovics u.16. lll/24.
Az alapítvány működési területe: az egész országra kiterjed

Az alapítvány célja:

 1. A hallássérült gyermekek és fiatalok, továbbá családjuk érdekképviselete, különös tekintettel az esélyegyenlőség megteremtésére.
 2. Annak szorgalmazása, hogy minél több gyermek számára váljék lehetővé a lehető legkorábbi időpontban elkezdett hallás-, beszédnevelés révén az integrált óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban való részvétel, és ehhez megkapjanak minden lehetséges pedagógiai és technikai segítséget.
 3. Közreműködni és együttműködni annak érdekében, hogy a speciális óvodákban, iskolákba járó gyermekeket  a legkorszerűbb módszerekkel és technikai eszközök felhasználásával oktassák, neveljék.
 4. Aktív szülőközösségek kialakítása, szülőklubok működtetése (területi szerveződés formájában), a hallássérült gyermekek és fiatalok nevelése, képzése során felvetődő problémák közös megoldására. Kapcsolat kiépítése és fenntartása más, hasonló célú hazai és külföldi szülő- és rehabilitációs szervezetekkel, társaságokkal.
 5.  Olyan kezdeményezések, kutatások, oktatás támogatása, népszerűsítése, amelyek a hallássérült gyermekek fejlődése, fejlesztése számára optimális lehetőséget biztosítanak.
 6. A társadalom figyelmének felhívása a hallássérülés korai felfedezésének és szakszerű kezelésének fontosságára, és a fő cél, a hallássérültek optimális társadalmi beilleszkedése a pozitív együttműködés elérése érdekében.

Az alapítvány vagyona:

 1. Az alapítvány kezdőtőkéje 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint, amelyet az önálló számla megnyitásáig az alapító jelenlegi számlán elkülönítetten elhelyez.
 2. Az alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat bármely hazai és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha az alapítvány céljával, működésével egyetért s azt elfogadja, valamint képes olyan vagyontárgyat, eszközt, szolgáltatást, illetve készpénzt az alapítvány rendelkezésére bocsátani, amelyet az céljának elérése érdekében hasznosítani tud. A devizában felajánlott összeg devizában kamatozik és az devizában illetve forintban egyaránt felhasználható.
 3. Az alapítvány tőkéje szabadon forgatható.
 4. Az alapítvány vagyonát saját kezelő szervezet kezeli. A kuratórium döntése alapján a    működéshez , az alapítványi célok megvalósításához  az alapítványi vagyon felhasználható.
 5. Az alapítvány megszűnése, vagy megszüntetése esetén az alapítvány vagyona az alpítóra száll.

Az alapítvány jellege és vezetése, képviselete:

 1. Az alapítvány önálló jogi személy.
 2. Az alapítvány a célban megfogalmazottak teljesítése érdekében kuratóriumot hoz létre, amely dönt az alapító okiratban megfogalmazott tőke és a növekmények felhasználásáról, kezeléséről, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásáról. Az alapítványt harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a Kuratórium elnöke valamint az alapítvány operatív működéséért felelős Kuatóriumi tag önállóan képviseli. Fentiek alapján az alapítvány képviselője:
  - Dr. Csányi Yvonne (Budapest)
  - Fischer Zoltán (1094 Budapest, Mihálkovics u. 16. lll/24)
  Az alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott megnevezése alá a Kuratórium elnöke valamint az alapítvány operatív működéséért  felelős Kuratóriumi tag nevét önállóan írja.
 3. A kuratórium tagjait az alapító választja meg.
  A kuratórium tagjai az alábbi személyek:
  - Dr. Csányi Yvonne
  - Dr. Sárdy Ildikó
  - Péli Lajosné
  - Katona Klára
  - Keresztessy Éva
  - Nagyné Győry Mária
  - Bodóné Kapitány Etelka
  - Fischer Zoltán, mint az operatív működésért felelős személy.
 4. A kuratórium elnöki tisztjére az alapító tesz javaslatot.
  A kuratórium elnöke: Dr. Csányi Yvonne
 5. A kuratórium döntéseihez egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 6. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja üléseit.
 7. A kuratóriumban utalványozási és pénzfelvételi jogköre az elnöknek és az arra kijelölt tagnak van. Fentiek alapján utalványozási jogkörrel rendelkezik:
  - Dr. Csányi Yvonne
  - Fischer Zoltán
 8. A kuratórium arra kijelölt és választott tagja ellátja a számvizsgálás feladatát és arról évente egyszer a kuratóriumnak beszámol.

A kuratórium döntési jogköre:

 1. A vagyon felhasználására
 2. az alkalmazottak számára, felkérésükre és az alkalmazás feltételeire
 3. az éves munkaprogram meghatározására és a tárgyévi beszámolóra
 4. az éves gazdálkodásra,
 5. a kuratóriumi tag kizárására,
 6. új kuratóriumi tag felvételére,
 7. a kuratóriumi ülések napirendjére és időpontjára terjed ki.

A jelen alapító okirattal létesített alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat. Ezen okirat a bírósági nyilvántartásba vétellel hatályos, és az alapító elhatározásából módosítható.

 

Budapest, 2002. október 15.

Péli Lajosné

a  Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület
mint alapítványtevő nevében

Copyright © 2011 hallokasok.hu | Minden jog fenntartva.
prompt logo